கவிதைகள் காண CLICK HERE, படத்துடன் கவிதைகள் காண CLICK HERE

Apr 12, 2010

அறிவின் வளர்ச்சியில் ஆற்றலின் திறமை : புரியாத உலகின் புதிரான புதுமை

Table Computer

  A Computer with 3 Screens
A Transparent Lighter
Shape Mobile Phone

                                              ©தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo