கவிதைகள் காண CLICK HERE, படத்துடன் கவிதைகள் காண CLICK HERE

Jul 12, 2010

ஜிமெயிலை IE ல் பயன்படுத்தும் போது படங்கள் தெரியவில்லையா?

உலகின் முன்னணி மின்னஞ்சல் சேவையான ஜிமெயில் பாதுகாப்பான மின்னஞ்சல் சேவையின் அறிமுகப்படுத்தியிருந்தது. அதாவது அதன் ஜிமெயில் முகவரி https://mail.google.com/mail  என்று வரும். அதாவது Secured HTTP Connection. இதனால் தகவல் பரிமாற்றம் கூடுதல் பாதுகாப்பில் நடக்கும். பொதுவாக் இந்த https வகை தொடர்பு பண பரிமாற்றங்களுக்காகவும், தனிப்பட்ட தகவல் பரிமாற்றத்திற்காகவும் பயன்படுத்தப்படும்.

ஆனால் நீங்கள் ஜிமெயிலை IE8 உலாவியில் பார்ப்பதாக இருந்தால் https பயன்படுத்தினால் அதில் வரும் பிற படங்களை பாதுகாப்பில்லாதது என நினைத்து IE8 பயனாளருக்கு காட்டாது.

இதை சரிசெய்ய ஜிமெயில் முகவரி https:// என்று இருப்பின் அதை http:// என்று வருமாறு பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்,

நிரந்தரமாக http:// என வைக்க ஜிமெயில் அமைவுகளில் (settings) சென்று Browser connection என்ற தலைப்பில் இருக்கும்

Always use https
Don't always use https

என்பதில் Don't always use https என்பதை தெரிவு செய்து கொள்ளவும்.

  ©தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo