கவிதைகள் காண CLICK HERE, படத்துடன் கவிதைகள் காண CLICK HERE

Jan 8, 2010

கணனித்திரையில் சுருக்குவழி சின்னங்களை( Shortcut Icons) உருவாக்க ஒரு இலவச மென்பொருள்

நேரத்தை மீதப்படுத்தி கணணியை கையாள்வதற்கு பல வழிகள் உள்ளன. அவ்வாறான வழிகளில் ஒன்று தான் கணனித்திரையில் சுருக்குவழி சின்னங்களை (Desktop Shortcut Icons) உருவாக்கி அவற்றின் மூலம் கணணியை கையாள்வதற்கான நேரத்தை மீதப்படுத்தி கொள்ளலாம்.
அவ்வாறு கணனித்திரையில் சுருக்குவழி சின்னங்களை (Shortcut Icons) உருவாக்கவென இலவச மென்பொருள் உள்ளது. இந்த மென்பொருளில் சுருக்குவழியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள சில சின்னங்கள் உள்ளன.

Handy Shortcuts எனப்படும் இந்த மென்பொருளில் Lock WorkStation, Switch Account. Shutdown, Restart, Log Off, Hibernate, Show Desktop, Uninstall Programs, Device Manager, Security Center, Windows Defender, Windows DVD maker, Flip 3D, Launch Screen-saver, Disable Windows Firewall, Enable Windows Firewall, Clear Clipboard, Connect to Internet, Safely Remove Hardware and a Master Control Panel. போன்ற சுருக்குவழி சின்னங்களை உருவாக்க முடியும். இந்த சுருக்குவழி சின்னங்கள் யாவும் உங்கள் கணனித்திரையில் உருவாக்கப்படும். இலகுவானதொன்றாகவுள்ளது.

  ©தகவல் தொழில்நுட்ப செய்திகள் - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo